Thời gian dự thi :
- Bắt đầu: 8:00:00 Ngày 18/11/2020
- Kết thúc: 8:00:00 Ngày 18/12/2020


I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi.
II. NỘI DUNG
1. Tìm hiểu về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bao gồm: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
2. Tìm hiểu các quy định liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bao gồm: Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Tài liệu những điều cần biết về Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn.
III Thể lệ cuộc thi  Xem chi tiết
IV. Tài liệu tham khảo  Xem chi tiết